Regulamin usług stomatologicznych świadczonych przez ADENT

INFORMACJE OGÓLNE

 • Gabinet dentystyczny jest prowadzony pod nazwą A-DENT Indywidualna Praktyka Dentystyczna – Łoniewski Paweł – zwany dalej Praktyką i mieści się w Kobierzycach, ul. Spółdzielcza 9. Praktyka działa na podstawie zezwolenia nr  69-22-2713858, wydanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu oraz na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  Właścicielem gabinetu oraz jedyną osobą upoważnioną do udzielania świadczeń jest lekarz dentysta Paweł Łoniewski – dalej zwany Lekarzem, posiadający specjalizację I stopnia z chirurgii stomatologicznej.
  Praktyka prowadzi leczenie interdyscyplinarne z zakresu stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zachowawczego oraz protetyki.
  Gabinet jest praktyką w 100% prywatną, świadczącą jedynie usługi komercyjne, pełnopłatne, bez kontraktu z NFZ.

REJESTRACJA PACJENTÓW

 • Rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-20.00 lub osobiście w godzinach pracy gabinetu.
  Pacjent rejestrowany jest na konkretny dzień i godzinę według kolejności zgłoszeń i dostępności wolnych terminów. Standardowa wizyta trwa 30 min. 
  Na wizyty dłuższe niż godzina rejestracja odbywa się osobiście - wymagane jest  wpłacenia  zadatku, wliczanego w koszt leczenia i stanowiącego minimum 50% wartości zabiegu. Dokładna wartość zadatku ustalana jest indywidualnie w porozumieniu z pacjentem.
  Na dzień przed umówionym terminem wysłany zostanie sms przypominający o wizycie. W przypadku wizyty protetycznej sms zostanie wysłany odpowiednio na 4  i 8 dni przed wizytą. Brak odpowiedzi na sms-a ze strony Pacjenta stanowi potwierdzenie jego przybycia w umówionym terminie.
  W PRZYPADKU NIEODWOŁANIA WIZYTY STANDARDOWEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 6 GODZIN PRZED JEJ ROZPOCZĘCIEM, NA NASTĘPNEJ WIZYCIE DOLICZONA ZOSTANIE OPŁATA ZA NIEPOTRZEBNIE ZAREZERWOWANY CZAS LEKARZA W WYSOKOŚCI 50 ZŁOTYCH ZA KAŻDE 30 MINUT – OPŁATA ODPOWIADA WARTOŚCI NAJTAŃSZEJ WIZYTY.
  SYTUACJE LOSOWE ZAWSZE BĘDĄ ROZPATRYWANE INDYWIDUALNIE.
  CELEM WPROWADZENIA OPŁATY NIE JEST CHĘĆ ŁATWEGO ZYSKU, A WIĘKSZE ZDYSCYPLINOWANIE PACJENTÓW, PONIEWAŻ ILOŚĆ ,,PUSTYCH” REZERWACJI STANOWI 10 - 20 %, W ZALEŻNOŚCI OD MIESIĄCA.
  WIZYTY PROTETYCZNE NALEŻY ODWOŁAĆ MINIMUM NA 3 DNI PRZED ICH PLANOWYM ROZPOCZECIEM, A W PRZYPADKU KIEDY PACJENT UMÓWIONY JEST NA CAŁY DZIEŃ – MINIMUM NA 7 DNI PRZED TERMINEM.

  Rejestracja Pacjentów na leczenie protetyczne odbywa się zawsze po wizycie, na której zostaje przedstawiony i zaakceptowany przez Pacjenta plan leczenia protetycznego. Plan będzie przedstawiony w formie pisemnej.

PŁATNOŚCI
 • W gabinecie istnieje możliwość płatności gotówkowych w złotych polskich oraz kartami płatniczymi. Płatność za leczenie odbywa się na końcu wizyty i dotyczy wykonanej usługi.
  Rozpoczęcie leczenia protetycznego wymaga wpłaty bezzwrotnego zadatku, wliczanego w koszty leczenia, w wysokości 75 % wartości kosztorysowej . Pozostałe 25% wpłacane jest przed oddaniem pracy.
  W przypadku braku możliwości wpłaty zadatku Pacjent ma możliwość skorzystania z zabezpieczenia wekslowego. W tej sytuacji jest to ,,Weksel własny – bez protestu”, wystawiany na 100% wartości pracy i zwracany Pacjentowi w momencie uregulowania zobowiązania.

  Innym sposobem zabezpieczenia płatności jest blokada środków  na karcie płatniczej Pacjenta.

  Wizyty dłuższe niż godzina rejestrowane są wyłącznie osobiście i wymagają wpłacenia  zadatku, wliczanego w koszt leczenia i stanowiącego minimum 50% wartości zabiegu. Dokładna wartość zadatku ustalana jest indywidualnie w porozumieniu z Pacjentem.

 • WIZYTA

  • Pacjent umówiony jest na konkretny dzień i godzinę i zobowiązany jest do przybycia 5 minut przed planowanym terminem. Lekarz, szanując czas  Pacjentów dokłada wszelkich starań, aby wizyta zaczynała się punktualnie. Jeśli  dojdzie jednak do opóźnienia  ze strony Lekarza, Pacjent zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W celu zapewnienia najwyższej jakości leczenia Pacjent proszony jest o uwzględnienie w swoim kalendarzu rezerwy czasowej 30 minut.  Mimo dużego doświadczenia Lekarza i wszelkich starań z jego strony zdarzają się sytuacje niespodziewane, niezależne od Lekarza, kiedy wizyta ulega wydłużeniu.
   Leczenie odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji, dlatego bezwzględne pierwszeństwo mają Pacjenci umówieni.
   Pacjent ,, z bólem” przyjmowany jest w miarę dostępności wolnych miejsc lub możliwości przyjęcia bez uszczerbku dla jakości leczenia umówionych Pacjentów.
   Praktyka nie prowadzi ostrego dyżuru.
   SPÓŹNIENIE  NA WIZYTĘ POWYŻEJ 10 MINUT TRAKTOWANE JEST JAKO REZYGNACJA Z WIZYTY   BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ODWOŁANIA.
   W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ODWOŁANIA WIZYTY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE LEKARZA PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWA ZNIŻKA NA LECZENIE ZACHOWAWCZE W WYSOKOŚCI 20% WARTOŚCI LECZENIA. REALIZACJA – NA PIERWSZEJ UMÓWIONEJ WIZYCIE.

  DOKUMENTACJA LECZENIA

  • Dokumentacja medyczna w Praktyce prowadzona jest w formie elektronicznej. Na potrzeby jej prowadzenia Pacjent zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oraz przedstawienia prawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia. Dane osobowe wykorzystane zostaną tylko na potrzeby leczenia i procesu rejestracji. Mogą zostać udostępnione tylko organom do tego upoważnionym. Wszelkie zaświadczenia i kopie dokumentacji medycznej wydaje się odpłatnie na wniosek pacjenta.

  LISTA REZERWOWA

  • W przypadku terminów odległych istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca we wcześniejszym terminie, Pacjent z listy rezerwowej zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwości wcześniejszego przyjęcia. Telefony będą wykonywane według kolejności zgłoszeń.

  POWIKŁANIA

  • Każdy Pacjent przed podjęciem leczenia zostanie poinformowany przez Lekarza o możliwości wystąpienia powikłań pozabiegowych, mimo najwyższej troski o jakość leczenia ze strony lekarza. ich wystąpienie nie podlega reklamacji.

  GWARANCJA

  • W trosce o zdrowie Pacjentów zabiegi stomatologiczne Lekarz wykonuje z należytą starannością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów oraz przestrzegając wszystkich norm sanitarnych. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PACJENTÓW JEST DLA LEKARZA NAJWAŻNIEJSZE.
   WYPEŁNIENIA ORAZ PRACE PROTETYCZNE WYKONANE W PRAKTYCE OBJĘTE SĄ 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ, PRZY ZACHOWANIU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY, OBEJMUJĄCYCH PRZEGLĄD I SCALING (USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU).
   WIZYTY KONTROLNE SĄ PŁATNE.
   GWARANCJA WCHODZI W ŻYCIE PO ZAKOŃCZENIU CAŁEGO PLANU LECZENIA, OBEJMUJĄCEGO: ZABIEGI Z ZAKRESU CHIRURGII, PERIODONTOLOGII, LECZENIE ZACHOWAWCZE ORAZ PROTETYCZNE (W PRZYPADKU PACJENTÓW Z BRAKAMI ZĘBOWYMI), W PRZYPADKU KIEDY NIEWYKONANIE  TYCH ZABIEGÓW MOGŁOBY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WYPEŁNIENIA  LUB PRACY PROTETYCZNEJ W WARUNKACH JAMY USTNEJ.
   O KONIECZNOŚCI KOMPLEKSOWEGO LECZENIA DECYDUJE LEKARZ I INFORMUJE O TYM PACJENTA NA WIZYCIE USTALAJĄCEJ PLAN LECZENIA. W  INNEJ SYTUACJI GWARANCJA WAŻNA JEST  OD DNIA ZAKOŃCZENIA DANEGO LECZENIA.
   W PRZYPADKU:
   - NIEDOTRZYMANIA SYSTEMU WIZYT KONTROLNYCH
   - PRZERWANIA ZAPLANOWANEGO LECZENIA
   - NIESTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ODNOŚNIE HIGIENY JAMY USTNEJ
   - USZKODZEŃ  WSKUTEK DZIAŁANIA SIŁ ZEWNĘTRZNYCH (UPADKI, URAZY, NIEWŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE)
   - ZAAWANSOWANE PARODONTOPATIE, BRUKSIZM
   - SAMODZIELNEGO INGEROWANIA W PRACĘ PROTETYCZNĄ
   PACJENT TRACI PRAWO DO GWARANCJI
   GWARANCJA NA LECZENIE KANAŁOWE OBEJMUJE POPRAWNOŚĆ OPRACOWANIA I WYPEŁNIENIA KANAŁÓW. NIE OBEMUJE ONA POWIKŁAŃ LECZENIA, KTÓRYCH WYSTĄPIENIE JEST NIEZALEŻNE OD LEKARZA.
   W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA  PRACE PROTETYCZNE  NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.
   LECZENIE W  RAMACH GWARANCJI ZOSTANIE PRZEPROWADZONE  OD MOMENTU ZGŁOSZENIA, W CIĄGU 7 DNI W PRZYPADKU LECZENIA ZACHOWAWCZEGO I  W CIĄGU 30 DNI W PRZYPADKU LECZENIA PROTETYCZNEGO.
   ROZPOCZĘCIE LECZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZE STRONY PACJENTA.
   REGULAMIN JEST OGÓLNODOSTĘPNY W GABINECIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ   www.loniewski.eu  i  www.adent.of.pl